GXK-v-Mdmn_2016-11-24_Response-01-by-Mdmn-to-Claim